Česky English Deutsch русский

Žádost o informace

INFORMACE K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE


Náležitosti žádosti o informace dle zákona:

- Žádost se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Elektronická žádost musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny: sekretariat@rehabilitace.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID: r5yqkng.

- Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, kdo ji činí a že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

- Rehabilitační ústav Kladruby může za poskytnutí informací vyžadovat úhradu, jejíž výše se řídí sazebníkem úhrad.

Vyřizování žádostí

- Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti, není žádostí ve smyslu zákona. V případě, že nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti, bude žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti vyzván, aby ji doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů, žádost bude odložena.

- Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována příliš obecně, bude žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti vyzván, aby ji upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti.

- V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti Rehabilitačního ústavu Kladruby, bude žádost odložena a tato skutečnost bude žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti sdělena.

- Požadovaná informace bude poskytnuta ve lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

- Lhůtu pro vyřízení žádosti je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

- Pokud žádosti, byť i jen zčásti, nebude vyhověno, ve lhůtě 15 dnů bude vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti.

Odvolání

- Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Odvolání spolu se spisovým materiálem bude předloženo nadřízenému orgánu.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti

- Stížnost na postup při vyřizování žádosti je oprávněn podat žadatel,

a. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v ustanovení § 6 zákona,

b. kterému po uplynutí lhůty 15 dnů nebyla poskytnuta informace, a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d. který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informací.

- Stížnost je nutno podat písemně ve lhůtě do 30 dnů na adrese Rehabilitačního ústavu.

 

Rehabilitační ústav Kladruby předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti samo zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 

Zveřejnění poskytnutých informací podle zákona
o svobodném přístupu k informacím

 

Výroční zpráva poskytování informací za rok 2016 (pdf)

 

Archiv - Žádost o informace

 

 

 


INFORMACE K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE